Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Byggarbetplats med en bild från verktyget Geokalkyl Foto: Mascot-bildbyrå

OBS! Bilden är ett montage.

Introduktionskurs i Geokalkyl

Geokalkyl för planering av bebyggelse är ett ArcGIS-baserat verktyg för att översiktligt beräkna och visualisera markbyggnadskostnader i tidiga planeringsskeden. Kursen ingår i SGI:s regeringsuppdrag att öka användningen av Geokalkylsystemet vid fysisk planering.

Omkring 20 % av den totala bygg- och anläggningskostnaden beräknas bestå av mark- och grundläggningskostnader. Det är markens uppbyggnad och geotekniska egenskaper som påverkar dess byggbarhet och kostnaderna för grundläggning av byggnader och infrastruktur.

Det ArcGIS-baserade verktyget Geokalkyl beräknar översiktligt och visualiserar kostnaden för schaktnings- och fyllningsarbeten samt grundläggning. I den senaste versionen, 2.1, beräknas och visualiseras även klimatpåverkan (koldioxidavtryck) från ingående åtgärder. 

Verktyget används bäst i tidiga planeringsskeden för att jämföra olika bebyggelseområden eller alternativa placeringar av byggnader inom ett specifikt planområde. Genom att studera olika alternativ kan man se var stora kostnader för grundförstärkning och masshantering uppkommer. Det är också möjligt att lägga till och visa kostnader som inte beräknas automatiskt. Det kan gälla kostnader för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen m.m.

Resultaten visas grafiskt i 2D-kartor och 3D-kartor och som Exceltabeller. Kombinationen av bebyggelseplaner, GIS-data, 3D-visualisering och faktaunderlag ger ett beslutsunderlag med goda möjligheter till dialog och analyser. Genom att Geokalkyl bidrar till att förutsättningarna för grundläggning syns tidigt i planeringsprocessen kan verktyget också bidra till att minska de geotekniskt relaterade skadekostnaderna. Läs mer om verktyget Geokalkyl (version 2.0) här.

Målgrupp

Introduktionskursen riktar sig till GIS-personal, planeringspersonal och geotekniker i kommuner samt till berörda konsulter. Det är en fördel om personer med olika roller (GIS, planerare, geotekniker) från samma kommun deltar samtidigt.

Kursens upplägg

Kursen ger en introduktion till kalkylsystemet och en kunskapsgrund för att jobba vidare på egen hand, men man behöver inte ta med egen dator för att kunna delta. Geokalkyl är ett ArcGIS-baserat verktyg. Det innebär att man måste ha tillgång till ArcGIS (version 10.2 eller nyare) för att kunna köra det, men även de som inte har tillgång till ArcGIS är välkomna på kursen för att se verktygets användningsmöjligheter.

De olika kursmomenten följer i stort sett verktygets metodbeskrivning och instruktionsfilmer och baseras på exempel som SGI väljer.

Kursdagen inleds med information om användningsområde, möjligheter och begränsningar, nödvändiga programvaror, kompetenser och kartunderlag samt information om grunddata från SGU och Lantmäteriet. Sedan följer en genomgång av de olika momenten i en Geokalkylkörning, med användning av verkliga exempel som demonstrationsobjekt:

  • Inställningar av mjukvaran och import av data. Analysområde, byggnader, hårdgjorda ytor, grönytor och höjdzoner.
  • Förberedelse för tolkning av jordartskartan. Geotekniska terrängklasser.
  • Beräkning av nödvändigt förstärkningsdjup och förstärkningsmetoder.
  • Beräkning av kostnader och koldioxidavtryck.
  • Redovisning i grafik och tabeller. Tolkning och utvärdering av resultatet.
Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-16
Hjälpte informationen dig?