Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Byggarbetplats med en bild från verktyget Geokalkyl Foto: Mascot-bildbyrå

OBS! Bilden är manipulerad.

Geokalkyl för planering av bebyggelse

Geokalkyl är ett GIS-verktyg för att beräkna och visualisera kostnader för markbyggnadsarbeten i tidiga planeringsskeden. Det kan även visualisera kostnader för klimatanpassning, sanering av förorenade områden med mera. Geokalkyl för planering av bebyggelse vänder sig i första hand till kommuner som har behov av att jämföra kostnaden för olika bebyggelsealternativ.

Med Geokalkyl beräknas den översiktliga kostnaden för mark- och grundläggningsarbeten i tidiga planeringsskeden, till exempel vid översiktsplanering i kommuner. Verktyget tar hänsyn till geotekniska förutsättningar på platsen och beräknar och visualiserar översiktliga kostnader för schakt- och fyllningsarbeten, grundläggning och eventuella förstärkningsåtgärder. I verktyget finns också möjlighet att lägga in kostnader för att förbättra stabiliteten inom området, anpassa bebyggelsen till klimatförändringen, sanera förorenade områden, utföra arkeologisk undersökning med mera.

Geokalkyl används bäst för att jämföra kostnaden för byggnation i olika områden eller för alternativa placeringar av byggnader inom ett specifikt planområde. Genom att studera olika alternativ kan man se var stora kostnader för grundläggning och masshantering uppkommer.

Geokalkyl för planering av bebyggelse är framtaget av SGI, som äger, förvaltar och vidareutvecklar verktyget kontinuerligt. Det har utvecklats parallellt med Trafikverkets geokalkylsystem för väg- och järnvägsprojekt. De båda systemen är harmoniserade så att kalkylerna görs på liknande sätt.

Systemkrav och kalkylunderlag

Geokalkyl är ett expertsystem, dvs. för att använda verktyget krävs särskild kompetens: En geotekniker för tolkning av markförhållanden och kalkylresultat samt en person med erfarenhet av Esri:s program ArcGIS Desktop för hantering och bearbetning av informationen i GIS-miljön.

De programvaror som krävs är ArcGIS Desktop 10.2+ (med de båda tilläggen 3D-analyst och Spatial Analyst) samt MS Excel 2010+.

För att genomföra kalkylen krävs dessutom ett kartunderlag för analysområdet. Det ska innehålla uppgifter om marktopografi och jordarter samt koordinater för områdets gränser, byggnader, hårdgjorda ytor och grönytor. Höjddata och jordarter laddas vanligen ner från Lantmäteriet respektive SGU. All annan data tas fram inom det aktuella planeringsprojektet. Här finns information om grunddata från SGU och Lantmäteriet >>  

Resultat

Resultatet från en kalkyl redovisas som schakt- och fyllvolymer och kostnader. Det presenteras grafiskt i form av kartbilder i 2D och 3D samt i tabellform som Excelrapport.

Kostnaden för olika typer av pålning samt masshantering kan skilja mycket mellan olika byggprojekt och de förvalda värdena i Geokalkyl kan i första hand användas för att jämföra kostnader mellan olika alternativ. Även om kostnadsdata kan justeras före körning av kalkylen ger systemet inte ett exakt värde. I så fall krävs en detaljerad projektering av grundläggningsmetod och byggmetod.

Fritt att ladda ner

SGI:s Geokalkyl för planering av bebyggelse är fritt att ladda ner och använda. Vid presentation av kalkylresultat bör det framgå vilken version av Geokalkyl som har använts. Det är också lämpligt att hänvisa till SGI:s webbplats för information om verktyget. Här når du Geokalkyl-verktyget>> 

Dokumentation

Metodbeskrivning finns i publikationen Geokalkyl 2.0 – metodbeskrivning och implementering (PDF, 7,72 MB).

Detaljerade steg för steg-instruktioner om hur du använder Geokalkyl finns i denna Excel-fil.

Detaljinstruktioner finns även i följande videofilmer – som bör ses i rätt ordning. Använd kvalitet 720p HD i YouTube. (Spellista för samtliga filmer )

För dig som är GIS-ingenjör:

 1. Hämta verktyget. Etablera mappstruktur. Kontrollera inställningar i ArcGIS (6 min)
 2. Importera SGU jordarter och LM höjddata (8 min)
 3. Importera/skapa analysområde för byggnader, grönytor och hårdgjorda ytor - exempel Marieberg, Nyköping (11 min)
 4. Definiera höjdzoner, beräkna medelhöjder i höjdzoner samt beräkna höjder och defaultvärden på byggnader, grönytor och hårdgjorda ytor (6 min)
 5. Förbereda underlag för tolkning av jordartskartan. Tolka jordlagerföljd=GTK Geotekniska TerrängKlasser. Beräkna förstärkningsdjup (8 min)
 6. Beräkna förstärkningsmetoder. Studera resultatet/grafiken i 2D. Kort om villkorsmatriser (5 min)
 7. Beräkna kostnader. Studera resultatet/grafiken i 2D (3 min)
 8. Studera resultatet/grafiken i 3D ArcScene (4 min)
 9. Studera resultatet/utdatatexten i Excel (5 min)

För dig som är geotekniker:

 1. Geoteknisk bedömning - geotekniska terrängklasser (6 min)
 2. Geoteknisk bedömning - förstärkningsåtgärder (4 min)

Mer information

Vill du veta mer om Geokalkylsystemet kan du kontakta oss. Se kontaktpersoner på sidan.

Här nedan finns en kort informationsfilm om Geokalkyl 2.0:

 

Senast uppdaterad/granskad: 2024-02-06
Hjälpte informationen dig?