Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Vättern, strand vid Vadstena Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Utred erosion i sjöar

Erosion är den nednötning och transport av jord och berg som orsakas av bland annat rinnande vatten, vågor, is, och vind. Det är en ständigt pågående förändringsprocess i landskapet som förflyttar material som exempelvis sand, grus, silt och växtmaterial. Erosion kan orsaka problem för bebyggelse och infrastruktur om markområden eroderar bort. Erosion kan även initiera skred och ras. Skyddsåtgärder kan påverka omkringliggande område och ha negativ påverkan på ekosystemen.

Innehåll på denna sida

Erosion längs stränder i sjöar

Erosionsutredningar i sjöar - successivt ökande detaljeringsgrad

Steg 1 - Översiktlig erosionsutredning i sjöar (skivbordsstudie)

Steg 2 - Detaljerad utredning i sjöar (fältstudie)

Steg 3 - Fördjupad utredning i sjöar (modellering)

Råd i arbetet med erosion i sjöar

Erosion längs stränder i sjöar

Vid erosion i sjöar förs sedimenten bort av vågor och strömmar för att så småningom ackumuleras någon annanstans. Om det sker erosion eller ackumulation bestäms av ett samspel mellan de eroderande krafterna, geologiska förhållanden, topografi över och under vattenytan, samt vegetation på land och botten. Stränder som är öppet exponerade för vågor och strömmar är ofta mer utsatta. Människans anläggningar, till exempel hamnar och olika typer av erosionsskydd, kan också påverka erosionen genom att detta samspel förändras. Även vågor från båtar kan leda till erosion av sjöstränder.

Områden som är särskilt känsliga för erosion är stränder som är öppet exponerade för vågor och strömmar är ofta mer utsatta för erosion. Här kan även grusstränder och sandiga moräner påverkas.

Vid branta klinter (höga sluttningar) där jordlagren utgörs av sandiga och siltiga sediment finns också förutsättningar för erosion (finns exempelvis i södra Vättern).

Erosion av stränder i en sjö kan likna kusterosion eller erosion i ett vattendrag beroende på sjöns storlek och områdets karaktär.

Erosionsutredningar i sjöar - successivt ökande detaljeringsgrad

Det finns idag inte någon samlad anvisning för hur erosionsutredningar för erosions i sjöar ska genomföras. Om det finns förutsättningar för stranderosion behöver erosionsförhållandena utredas, dels hur ser ut idag, dels hur de kan förändras över tid.

Nedan beskrivs en arbetsprocess för hur erosionen kan utredas. Den genomförs i tre steg med successivt ökande detaljeringsgrad. Utredningsstegen följer samma struktur som används vid geotekniska stabilitetsutredningar (SGI vägledning 8 ). Det innebär att kommunen, efter att ha identifierat områden med förutsättningar för erosion, går vidare med en översiktlig erosionsutredning (steg 1), som vid behov följs av en detaljerad (steg 2) och fördjupad utredning (steg 3).

Bedömningarna behöver utföras av sakkunnig person. Rekommenderat statligt planeringsunderlag och andra relevanta rapporter finns samlat här. 

Steg 1 - Översiktlig erosionsutredning i sjöar (skivbordsstudie)

En erosionsutredning inleds med en skrivbordstudie. Ett besök på platsen bör alltid utföras. Syftet med denna utredningsnivå är att klarlägga:

 • Finns det förutsättningar för erosion som kan ha betydande påverkan på planeringen av mark och vatten?
 • Skapa en översiktlig bild av hur erosionen påverkar sjön.
 • Finns det befintliga erosionsskydd som har betydelse för eller påverkar erosionen?
 • Redovisa på ett kartmaterial var erosion pågår som kan leda till risker.
 • Hur kommer klimatförändringen påverka strandområdet, till exempel förändrad nederbörd, förändrade vattennivåer eller mer frekventa extremväder?

Rekommenderat statligt planeringsunderlag finns samlat här.

 • Faktorer som påverkar erosion
  Publicerad 13 september 2023

  Hur erosionskänslig marken är beror på vilka jordarter som förekommer och vilka krafter som påverkar. Det är de mellanstora partiklarna, det vill säga silt, sand och grus, som är mest erosionskänsliga. Det är inte heller ovanligt att stränder med morän påverkas.

  I tabellen listas förutsättningar och krafter som påverkar erosionen vid en sjö:

  Geologi

  Geologiska förhållanden som påverkar erosionsprocesserna.

  Jordarter

  Jordarters benägenhet att erodera.

  Vind

  Den huvudsakliga kraften (orsaken) till vågbildning. Bidrar även till även sandtransport i dynlandskap.

  Vågor

  Den viktigaste kraften för erosion och transport av sediment.

  Vattenstånd

  Påverkar strandmorfologin. Varierat vattenstånd p.g.a. reglering, översvämning eller torka.

  Strömmar 

  Strömmar transporterar sediment.

  Vegetation 

  Viktigt för att bibehålla/förbättra strandens skydd genom att stabilisera marken.

  Is

  Isnötning längs stränder och tjäle.

   

  Även markanvändningen i avrinningsområdet och mänsklig aktivitet vid stranden och i vattnet kan påverka erosionsförhållanden.

  I tabellen listas exempel på mänsklig aktivitet som kan påverka erosionsförhållandena i en sjö.

  I strandzonen

  I sjön

  I avrinnings-området

  • Bebyggelse
  • Hamnar och kajer
  • Infrastruktur (vägar, bropelare mm)
  • Erosionsskydd
  • Skyddsvallar för översvämning
  • Kantzoner i skogs- och jordbruksmark
  • Muddring
  • Fartygsgenererade vågor
  • Vattendrag
  • Skogsbruk
  • Jordbruk
  • Täktverksamhet
  • Utdikning, markavvattning
  • Hårdgjorda ytor

   

Steg 2 - Detaljerad erosionsutredning i sjöar (fältstudie)

Om den översiktliga utredningen  visar att det kan förekomma stranderosion i sjön som kan få betydande påverkan på den bebyggda miljön behöver en detaljerad utredning (fältstudie) genomföras.

Syftet med en detaljerad utredning är att:

 • inhämta mer information om erosionsförhållandena för att klarlägga erosionens omfattning,
 • bedöma om erosionen långsiktigt kan påverka stabiliteten eller omgivningen,
 • och om det finns ett behov av åtgärder.
 • Exempel på metoder och underlag som kan användas för att svara på frågeställningarna
  Publicerad 13 september 2023
  • Hydrodynamiska modeller för bedömning och beräkning av var erosionen kan uppträda samt, beroende på vilken modell som används, erosionens omfattning.
  • Sedimentdynamik
  • Sedimentprovtagning
  • Geologisk och geomorfologisk beskrivning.
  • Klimatanalys - fördjupad bedömning av framtida erosion utifrån olika klimatscenarier.

Steg 3 - Fördjupad erosionsutredning vid sjöstränder (modellering)

Om erosionsskydd eller andra åtgärder erfordras och dessa bedöms ha en påtaglig inverkan på sjön och naturmiljön, ska utredningen utökas till fördjupad utredningsnivå (modellering).

Den fördjupade utredningen syftar till:

 • Att mer ingående klarlägga och säkerställa erosionsförhållandena för både dagens förhållanden och med hänsyn till ett förändrat klimat.
 • Utredningen ska utgöra underlag för att kunna prognostisera framtida erosion för olika tidsperioder och för en optimering av åtgärder och/eller dimensionering av åtgärder i en mer komplex erosionssituation.
 • Exempel på metoder och underlag som kan användas för att svara på frågeställningarna
  Publicerad 13 september 2023
  • Hydrodynamiska modeller för bedömning och beräkning av var erosionen kan uppträda samt, beroende på vilken modell som används, erosionens omfattning.
  • Sedimentdynamik
  • Sedimentprovtagning
  • Geologisk och geomorfologisk beskrivning.
  • Klimatanalys - fördjupad bedömning av framtida erosion utifrån olika klimatscenarier.

Råd i arbetet med erosion i sjöar

Här kan du läsa mer om vad som kan vara bra att känna till vid planering vid eller i närheten av sjöar.

Hantera stranderosion redan i översiktsplanen

Erosionsprocesserna, och eventuella konsekvenser av erosionsskydd, påverkar ofta ett större område - både inom och utanför planområdet. Därför bör frågorna bedömas redan i översiktsplanen. Finns det risker är det lämpligt att ta fram en strategi för hela området, med ställningstaganden för att hantera befintlig och ny bebyggelse (Se mer under översiktsplan).

Erosionsskyddande åtgärder i sjöar

Om det finns behov av åtgärder mot erosion behöver olika erosionsskyddande metoder bedömas, vilka som är lämpliga och om de är genomförbara. Den vanligaste metoden är att anlägga erosionsskydd. Det finns även andra lösningar exempelvis att ändra släntens geometri (en flack slänt är mindre erosionskänslig än en brant slänt) eller att planera markanvändning på ett sätt så att vattnets infiltration i marken eller avrinning på ytan inte skapar erosion.

Förutom att skyddet måste uppfylla vissa funktionskrav bör även aspekter som påverkan på ekosystem och biologisk mångfald, landskapsbilden och tillgänglighet för friluftsliv med mera vägas in. Ett annat alternativ är att planera bebyggelse så att erosionen kan fortgå.

Naturbaserade lösningar

Erosionsskydd kan utformas för att bättre passa lokala förutsättningar i naturen och på så sätt gynna vissa arter eller livsmiljöer, bibehålla eller förhöja naturvärden eller skapa rekreationsmöjligheter. Här kan du läsa mer om hur de kan utformas och om naturanpassade erosionsskydd (naturbaserade lösningar).

Kontrollera att ett skydd inte orsakar problem på andra ställen

Erosionsskyddande åtgärder och olika typer av hårda strukturer som kajer, bryggor, hamnar kan påverka vågenergin och sedimenttransporten längs stranden. Det kan i sin tur kan leda till erosion i andra delar av stranden. Oftast behövs därför analys över ett större områden för att veta att en erosionsåtgärd inom ett erosionsutsatt område inte flyttar problematiken till ett annat område.

Tillståndsprövning och dispenser

Tänk på att erosionsskydd i normalfallet behöver föregås av en tillståndsprövning, dispensprövning eller anmälan enligt miljöbalken.

 

 

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-09-13
Hjälpte informationen dig?