Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Säveån Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Utred erosion i vattendrag

Erosion är den nednötning och transport av jord och berg som orsakas av bland annat rinnande vatten, vågor, is, och vind. Det är en ständigt pågående förändringsprocess i landskapet som förflyttar material som exempelvis sand, grus, silt och växtmaterial. Erosion kan orsaka problem för bebyggelse och infrastruktur om markområden eroderar bort. Erosion kan även initiera skred och ras. Skyddsåtgärder i form av erosionsskydd kan påverka erosionen i omkringliggande område och även ha negativ inverkan på ekosystemen.

Innehåll på denna sida

Erosionsutredningar i vattendrag - successivt ökande detaljeringsgrad

Steg 1 - Översiktlig erosionsutredning i vattendrag, kust och sjö (skrivbordsstudie)

Steg 2 - Detaljerad erosionsutredning i vattendrag (fältstudie)

Steg 3 - Fördjupad erosionsutredning i vattendrag (modellering)

Råd i arbetet med erosion

Erosionsutredningar i vattendrag - successivt ökande detaljeringsgrad

När ett vattendrag rinner igenom eller angränsar till ett detaljplaneområde behöver en bedömning göras om det finns förutsättningar för erosion. Om det finns förutsättningar behöver erosionsförhållandena utredas, dels hur ser ut idag, dels hur de kan förändras över tid.

Nedan beskrivs en arbetsprocess för hur erosion i vattendrag kan utredas. Den genomförs i tre steg med successivt ökande detaljeringsgrad. Utredningsstegen följer samma struktur som används vid geotekniska stabilitetsutredningar (SGI vägledning 8 ). Det innebär att kommunen, efter att ha identifierat områden med förutsättningar för erosion, går vidare med en översiktlig erosionsutredning (steg 1), som vid behov följs av en detaljerad (steg 2) och fördjupad utredning (steg 3).

Bedömningarna behöver utföras av sakkunnig person. Rekommenderat statligt planeringsunderlag och andra relevanta rapporter finns samlat här.

Steg 1 - Översiktlig erosionsutredning i vattendrag (skrivbordsstudie)

En erosionsutredning inleds med en skrivbordstudie. Ett besök på platsen bör alltid utföras. Syftet med denna utredningsnivå är att klarlägga:

 • Finns det förutsättningar för erosion som kan ha betydande påverkan på planeringen av mark och vatten?
 • Skapa en översiktlig bild av hur erosionen påverkar vattendraget.
 • Finns det befintliga erosionsskydd, eller annan markanvändning och mänsklig aktivitet, som har betydelse för eller påverkar erosionen?
 • Redovisa på ett kartmaterial var erosion pågår som kan leda till risker.
 • Hur kommer klimatförändringen påverka området/vattendraget, till exempel förändrad nederbörd för aktuellt avrinningsområde, stigande vattennivåer eller mer frekventa extremväder?
 • Följande metoder och underlag kan användas vid en översiktlig utredning av vattendrag.
  Publicerad 21 juni 2023
  • Kartvisningstjänster för ras, skred och erosion (SGI)
  • SMHI:s Vattenweb
  • Tidigare geotekniska utredningar och erosionsutredningar
  • Platsbesök
  • Övergripande beskrivning av vattendraget – var befinner sig utredningsområdet längs vattendraget i stort
  • Vattendom - förutsättningar
  • Vattendragets form och karaktär (meandrande, ytter- och innerkurvor, med mera)
  • Släntlutningar och jordart
  • Påverkan på flöde i vattendrag av olika klimatscenarier (SMHI)
  • Översiktlig redovisning av vegetation
  • Historiska flygbilder, historiskt kartmaterial och annan information (till exempel dikningsföretag)
 • Faktorer som påverkar erosion
  Publicerad 21 juni 2023

  Kusterosion, erosion i vattendrag och erosion vid stranden av en sjö har alla olika förutsättningar och olika krafter som påverkar.

  Hur erosionskänslig marken är beror på vilka jordarter som förekommer och vilka krafter som påverkar. Det är de mellanstora partiklarna, det vill säga silt, sand och grus, som är mest erosionskänsliga. Påverkande faktorer i vattendrag är till exempel vattenhastighet eller om det är stora skillnader mellan högvatten och lågvatten. Vid kusten kan stormar även påverka en stenig strand.

  Strandlinjen är och har alltid varit dynamisk och föränderlig över tid. Slänters utseende kan förändras och raviner kan bildas vid ytlig avrinning där vatten eroderar bort de ytliga jordlagren. Även inne i marken kan det erodera genom att grundvattenströmmar transporterar bort partiklar.

  Kust och sjö

  Geologi Geologiska förhållanden som påverkar erosionsprocesserna.
  Jordarter Jordarters benägenhet att erodera.
  Vind Den huvudsakliga kraften (orsaken) till vågbildning.
  Vågor Den viktigaste kraften för erosion och transport av sediment.
  Vattenstånd och tidvatten Påverkar strandmorfologin.
  Strömmar  Kustparallella strömmar transporterar sediment.
  Vegetation  Viktigt för att bibehålla/förbättra kustskydd genom att stabilisera marken.
  Avrinning Vid nederbörd och genom marken.
  Landhöjning 
  Landhöjningen påverkar kusten och kompenserar havsnivåhöjningen.
  Is
  Isnötning längs stränder och tjäle.
  Grundvatten 
  Grundvattenströmningens inverkan på inre erosion samt yterosion.

   

  Vattendrag

  Geologi Geologiska förhållanden som påverkar erosionsprocesserna.
  Jordart  Jordartens benägenhet att erodera.
  Vågor  Vid större vattendrag kan vågor påverka erosion och transport av sediment.
  Vattenhastighet 

  Strömmande vatten i vattendrag är en viktig kraft för erosion.

  Vegetation Viktig för att bibehålla/förbättra stränderna genom att stabilisera marken.
  Avrinning Vid nederbörd på och genom marken längst vattendrag.
  Landhöjning  Landhöjning i förhållande till förändring av vattennivå och hur det påverkar då att nya nya nivåer av stranden kan utsättas för erosion.
  Is: Isnötning längs stränder och tjäle.
  Grundvatten:  Grundvattenströmningens inverkan på inre erosion och yterosion.

   

  Mänsklig aktivitet som påverkar erosionsförhållanden

  Längs stranden Avrinningsområdet I vattendraget I hav/sjö
  • Bebyggelse
  • hamnar och kajer
  • skyddsvallar
  • infrastruktur (vägar, broar mm)
  • industri
  • geotekniska åtgärder
  • hantering av kantzoner i skog- och jordbruk
  • skogsbruk
  • jordbruk
  • täckverksamhet
  • utdikning/markavvattning
  • hårdgjorda ytor
  • dammkonstruktioner
  • sandutvinning
  • muddring
  • uträtning, kanalisering och kulvertering
  • rensning av vattendrag
  • gamla flottledsrensningar
  • reglering av vattendrag 
  • fartygsgenererade vågor
  • sandutvinnning
  • muddring
  • vindkraftsparker
  • reglering av sjöar
  • fartygsgenererade vågor

Steg 2 - Detaljerad erosionsutredning i vattendrag (fältstudie)

Om den översiktliga utredningen visar att det kan förekomma erosion i ett vattendrag som kan få betydande påverkan på den bebyggda miljön behöver en detaljerad utredning (fältstudie) genomföras.

Syftet med en detaljerad utredning är att:

 • inhämta mer information om erosionsförhållandena för att klarlägga erosionens omfattning,
 • bedöma om erosionen långsiktigt kan påverka stabiliteten eller omgivningen,
 • och om det finns ett behov av åtgärder.

Denna utredningsnivå samordnas lämpligen med en detaljerad stabilitetsutredning som omfattar både geotekniska undersökningar och stabilitetsberäkningar.

 • Exempel på metoder och underlag som kan användas för att svara på frågeställningarna
  Publicerad 13 september 2023
  • Inmätning av vattendraget i plan (för lämpligt avgränsat geografiskt område).
  • bestämningar av bottengeometri (batymetri) i sektioner med handlodning. Vid stora områden kan multibeamekolodning löna sig.
  • Undersökningar av historiska förändringar av strandlinjen utifrån exempelvis ortofoton (andra möjliga historiska källor: till exempel markägare, regleringsföretag, sportfiskare, länsstyrelsen).
  • Redovisning och beskrivning av vattendragets karakteristik och geomorfologi – språng, lugna sträckor, raksträckor, kurvor och processer som formar vattendraget, inklusive eventuell reglering.
  • Undersökning av bottenmaterial vid geoteknisk undersökning.
  • Detaljerad redovisning av växtlighet.
  • Inmätningar och redovisning i plan av erosionen (bredd och omfattning av erosions- och avsättningsområden).
  • Utredning av erosionens inverkan på släntstabiliteten. Den kan göras genom en känslighetsanalys.
  • Redovisning av erosion kring konstruktioner, till exempel kring brofästen eller avslut på befintlig tryckbank och/eller erosionsskydd.
  • Bedömning av behov åtgärder. Kan exempelvis vara ett erosionsskydd, eller att planera bebyggelse så att erosionen kan fortgå.
  • Bedömning av känslighet för förändringar i vattendraget, exempelvis om genomförande av erosionsskydd kan komma att påverka erosionen uppströms eller nedströms.

Steg 3 - Fördjupad erosionsutredning i vattendrag (modellering)

Om erosionsskydd eller andra åtgärder erfordras och dessa bedöms ha en påtaglig inverkan på vattendraget och naturmiljön, ska utredningen utökas till fördjupad utredningsnivå (modellering).

Den fördjupade utredningen syftar till:

 • Att mer ingående klarlägga och säkerställa erosionsförhållandena för både dagens förhållanden och med hänsyn till ett förändrat klimat.
 • Utredningen ska utgöra underlag för att kunna prognostisera framtida erosion för olika tidsperioder och för en optimering av åtgärder och/eller dimensionering av åtgärder i en mer komplex erosionssituation.
 • Exempel på metoder och underlag som kan användas för att svara på frågeställningarna
  Publicerad 13 september 2023
  • Hydrodynamisk modellering för bedömning och beräkning av var erosionen kan uppträda samt, beroende på vilken modell som används, erosionens omfattning.
  • Bestämning av bottenskjuvspänning vid olika flöden.
  • Sedimentprovtagning
  • Sedimentbudget
  • Fördjupad geologisk och geomorfologisk beskrivning.
  • Klimatanalys - fördjupad bedömning av framtida erosion utifrån olika klimatscenarier.

Råd i arbetet med erosion i vattendrag

Här kan du läsa mer om vad som kan vara bra att känna till vid planering vid eller i närheten av vattendrag.

Hantera erosion redan i översiktsplanen

Erosionsprocesserna, och eventuella konsekvenser av erosionsskydd, påverkar ofta ett större område - både inom och utanför planområdet. Därför bör frågorna bedömas redan i översiktsplanen. Finns det risker är det lämpligt att ta fram en strategi för hela området, med ställningstaganden för att hantera befintlig och ny bebyggelse. Du kan läsa mer om ställningstaganden i avsnittet Översiktsplanens innehåll i denna vägledning.  

Ett förändrat klimats påverkan på erosion i vattendrag

Erosionen behöver bedömas för befintliga och framtida förhållanden, inklusive effekter av ett förändrat klimat. Vid beräkningar av stabiliteten för vattendragets slänter och för planområdet behöver därför både nutida erosion och en prognos för framtiden inkluderas.

Erosionsskyddande åtgärder i vattendrag

Om det finns behov av åtgärder mot erosion behöver olika erosionsskyddande metoder bedömas, vilka som är lämpliga och om de är genomförbara. Den vanligaste metoden är att anlägga erosionsskydd. Det finns även andra lösningar exempelvis att ändra släntens geometri (en flack slänt är mindre erosionskänslig än en brant slänt) eller att planera markanvändning på ett sätt så att vattnets infiltration i marken eller avrinning på ytan inte skapar erosion.

Förutom att skyddet måste uppfylla vissa funktionskrav bör även aspekter som påverkan på ekosystem och biologisk mångfald, landskapsbilden och tillgänglighet för friluftsliv med mera vägas in. Ett annat alternativ är att planera bebyggelse så att erosionen kan fortgå.

Det finns anvisningar för hur erosionsförebyggande åtgärder kan dimensioneras. Läs mer i avsnittet planeringsunderlag. Kommunspecifika utredningar så som exempelvis vattendragets nivåer/fluktuationer, strömningshastighet och bottentopografi kan tillsammans med 3D-modeller underlätta dimensioneringen.

Naturbaserade lösningar

Erosionsskydd kan utformas för att bättre passa lokala förutsättningar i naturen och på så sätt gynna vissa arter eller livsmiljöer, bibehålla eller förhöja naturvärden eller skapa rekreationsmöjligheter. I avsnittet om planeringsunderlag kan du läsa mer om hur de kan utformas och om naturanpassade erosionsskydd (naturbaserade lösningar). 

Illustration med exempel på naturanpassade erosionsskydd. Bild: SGI.

Kontrollera att ett skydd inte orsakar problem på andra ställen

Erosionsskyddande åtgärder i ett vattendrag kan påverka flödesbilden och sedimenttransporten, vilket i sin tur kan leda till erosion i andra delar av vattendraget. Oftast behövs därför analyser av vattendraget i dess helhet, för att veta att en åtgärd inom ett erosionsutsatt område inte flyttar problematiken till ett annat område.

Tillståndsprövning och dispenser

Tänk på att erosionsskydd i normalfallet behöver föregås av en tillståndsprövning, dispensprövning eller anmälan enligt miljöbalken.

Vattendrag nära kusten

Vattendrag nära kusten kan påverkas av stormar och höga vattennivåer i havet, samt av en framtida havsnivåhöjning. Det kan påverka vattendraget flöden och vattennivåer.

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-06-26
Hjälpte informationen dig?