Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stranderosion längs Ljungan vid Krokforsen. Fritidshus som hänger i luften till följd av erosion. Foto: SGI

Erosion i vattendrag

Erosion i vattendrag innebär att det blir negativa konsekvenser av både sedimenttransporten och själva erosionsangreppet.

Sedimenten, medföljande grenar och andra fasta föremål avsätts nedströms och kan sätta igen trummor. De kan därmed skapa stora problem med översvämning som leder till skador på byggnader och infrastuktur. Det kan också innebära uppgrundning, som hindrar båttrafik, eller förändrade strömförhållanden i vattendrag. Erosion av förorenade massor, sediment från botten eller förorenad jord från strandbrinken, kan innebära fara för nedströms lokaliserade vattentäkter. Klimatförändringen kan innebära högre vattenflöden som kommer att öka erosionen.

Många naturolyckor i form av skred eller ras har startat med erosion som orsakats av rinnande vatten i vattendrag. Underminering av broar, järnvägsbankar, vägar eller annan infrastruktur ger direkta skador men kan också utlösa skred i lerområden, med omfattande skador som följd.

Erosion längs vattendrag påverkar både naturområden och den bebyggda miljön, med byggnader, bryggor och andra strandanläggningar. Påverkan är både direkt, genom skada eller förlust av mark och byggnader, och indirekt genom restriktioner för markutnyttjande, transporter etc. Likaså hindrar dammanläggningar i vattendrag sedimenttillförseln till hav och sjöar eftersom dammarna utgör sedimentfickor. Dammarna utjämnar också variationer i vattenflödet vilket leder till att den mängd sediment som transporteras med vattenflödet nedströms dammen minskar.

Samtidigt är också erosionen i vattendrag viktig för den biologiska mångfalden. Likaså är omkullfallna träd och död ved viktiga, både som erosionsskydd och som tillgång för djur och växtliv.

Mer information

Se rapporten Erosion och sedimenttransport i vattendrag (PDF, 3,06 MB), SGI Varia 592 (PDF).

Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-30
Hjälpte informationen dig?