Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Grävmaskiner som gräver intill en bäckfåra. Foto: SGI/Elin Sjöstedt

Geoteknik och miljögeoteknik

Geoteknik – jords och bergs tekniska egenskaper

Geoteknik är läran om jords och bergs tekniska egenskaper samt hur man använder den kunskapen vid planering och byggande, inklusive tekniska lösningar och byggmetoder.

Inför byggande av vägar, järnvägar, hus, broar m.m. undersöker geoteknikern hur jorden ser ut, vilka jordarter den består av, hur den är lagrad och vilken belastning den tål. Man beräknar också vilka förstärkningar som krävs för att jorden ska bära de laster den kommer att utsättas för och för att sättningar, ras, skred och slamströmmar samt erosion ska undvikas. Läs mer om jords hållfasthet och jords tekniska egenskaper.

Bergteknik, eller bergbyggnadsteknik, är den teoretiska och tillämpade kunskapen om tunneldrivning, bergbrytningsmetoder, bergborrning, sprängning och injektering samt transporter i samband med gruvbrytning och berganläggningsarbete.

Geoteknik förväxlas ofta med geologi. Geologi är läran om jorden – en vetenskap som utforskar, undersöker och beskriver jordens uppbyggnad, tillkomst och historia. Mer geologisk information finns på Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s webbplats

Miljögeoteknik – ett brett teknikområde

Miljögeoteknik omfattar en rad olika kompetensområden såsom geologi, hydrologi, geoteknik, kemi, VA-teknik, juridik, toxikologi och ekologi. Någon strikt definition av begreppet finns inte, men den gemensamma nämnaren för arbetet är att minimera påverkan på hälsa och miljön.

Miljögeoteknikern kan involveras i alla projekt som rör förorening av mark, vatten, sediment och konstruktioner eller som har att göra med hållbar materialanvändning vid markbyggande. Det kan handla om att undersöka föroreningssituationen vid förorenade områden, att bedöma vilka risker föroreningarna innebär och att föreslå lämpliga åtgärder. Det kan också gälla att bestämma egenskaperna hos avfall och restprodukter och finna användningsområden för dessa i anläggningsbyggande.

Andra arbetsuppgifter för en miljögeotekniker är markradonfrågor, deponeringsmetoder för avfall eller att ta fram underlag till miljökonsekvensbeskrivningar i frågor som rör påverkan på mark och vattenområden.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?