Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Markbyggande i Stockholm Foto: Åsa-Britt Karlsson, SGI

Handlingsplan effektivare markbyggande

Regeringen gav oss i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för effektivare markbyggande. Utredningen genomfördes under 2012 och redovisades till Regeringskansliet i januari 2013. I förslaget till handlingsplan redovisar vi elva konkreta åtgärder och strategiska satsningar för ökad effektivitet i markbyggandet.

Med markbyggande avses alla typer av geotekniskt relaterade arbeten. Med effektivare avses ett resurs-, tids- och kostnadseffektivare markbyggande med bibehållen eller ökad kvalitet och säkerhet och/eller minskad påverkan på miljö och klimat.

I arbetet har vi belyst dagsläget, effektivitetshinder, behov av teknikutveckling och ytterligare stöd till myndigheter och övriga aktörer inom branschen. I arbetet har även ingått att utreda geotekniska skadekostnader och skadeorsaker. En omfattande inventering har utförts av förslag till åtgärder för att uppnå ett effektivare markbyggande.

I handlingsplanen föreslår vi elva riktade åtgärder:

 • Geoteknisk sektorsportal: Nationell webbplattform för geoteknisk data.
 • Implementering av FoU-resultat och upprättande av vägledningar: Riktad insats mot implementering av ny kunskap genom nya vägledningar till branschen.
 • Riktade insatser för kunskapsförmedling: Utbildningsinsatser riktade till myndigheter och kommuner samt mot avgifter till branschen.
 • Geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning: Ett system för värdering av markbyggnadskostnader kopplat till Open BIM – ByggnadsInformationsModellering.
 • Markbyggnadskommission för lärande granskning i byggprojekt: Oberoende granskning av byggprojekt med uppseendeväckande fördyringar eller andra uppmärksammade omständigheter (t.ex. goda exempel rörande kvalitet och besparingar).
 • Utredning av "dolda fel": Kartläggning av orsaker och konsekvenser av de många små felen i markbyggandet som tillsammans antas ge mycket stora kostnader.
 • Förstärkt forskning och utveckling: Riktad treårig forskningsinsats inom t.ex. förstärknings- och grundläggningsmetoder, materialförsörjning och användning, åtgärdsmetoder för klimatanpassning samt beslutsstödsverktyg.
 • FoU i stora byggnads- och infrastrukturprojekt: Forskning och utveckling knutna till stora byggnads- och infrastrukturprojekt ger ny kunskap och samtidigt direkt kostnadsbesparing.
 • Nätverk för effektivare markbyggande: Forum för samverkan mellan myndigheter och branschföreträdare för erfarenhetsutbyte och nya initiativ inom markbyggnadssektorn.
 • Geotekniskt stöd i bygglovsärenden: SGI erbjuder samtliga kommuner stöd med granskning och rekommendationer i komplicerade bygglovsärenden.
 • Geotekniskt expertstöd: SGI förstärker arbetet med oberoende expertgranskningar.

Slutredovisning av uppdraget

Slutrapporten: Effektivare markbyggande - Förslag till handlingsplan 2013-2016 (PDF) (PDF, 2,22 MB)

Underlagsrapport: SGI Varia 642: Skadekostnader i byggprocessen - En litteraturgenomgång (PDF (PDF, 1,28 MB))

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-18
Hjälpte informationen dig?