Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Blocknedfall Foto: Johan Berglund/SGI

Planeringsunderlag blocknedfall och bergras

Här listas underlag som kan användas vid bedömning och utredning av blocknedfall och bergras.

Innehåll på denna sida

Kartvisningstjänsten ras, skred och erosion

Råd om kartunderlagen

Kompletterande planeringsunderlag

Kartvisningstjänsten ras, skred och erosion

Flera nationella myndigheter har samlat kartunderlag om ras, skred och erosion i en webbaserad kartvisningstjänst tillsammans med beskrivande information i en vägledning och produktblad. Läs mer här.

Här listas kartunderlag i kartvisningstjänsten som kan användas vid bedömning och utredning av blocknedfall och bergras. Läs mer om de olika utredningsstegen under Detaljplan/Utreda blocknedfall och bergras.

  • Topografisk information: Terränglutning – brunton (Lantmäteriet)

  • Geologiska underlag (SGU) – jordarter, jorddjupsmodell och täckningsområde

I kartvisningstjänsten finns även bakgrundkartor och ortofoton som kan vara användbara vid planeringen.

Råd om kartunderlagen

När du använder kartlagren ska du alltid ta del av vägledningen och de produktblad som beskriver underlagen. I produktbladet anges vad du kan använda underlaget till men även vilka begränsningar underlagen har. Produktbladen hittar du i kartvisningstjänsten under respektive kartlager.

Här beskrivs ett urval av aspekter att tänka på när du använder kartunderlagen.

  • Topografisk information: Terränglutning – brunton (Lantmäteriet):
    I kartlagret Terränglutning – brunton redovisas olika lutningsklasser. Upp till 40 graders lutning från horisontalplanet visualiseras i bruna toner, medan brantare lutningar har lila toner. Lutningskartan utgår endast ifrån höjddata. Det innebär att den omfattar både berg och jord. Även mänskliga konstruktioner kan ibland finnas med. Informationen behöver kombineras med jordartskartan för att kunna identifiera områden med berg.

  • Geologiska underlag (SGU) – jordarter, jorddjupsmodell och täckningsområde:
    Jordarters täckningsområde ger information om vilka områden i Sverige som SGU har karterat och vilken noggrannhet och kvalitet underlaget har. I kartvisningstjänsten finns ett urval av geologisk information. SGU har mer geologiskt underlag som kan vara till stöd vid bedömningar, se SGU:s kartvisare. SGU har tagit fram en handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser som beskriver hur information kan användas. Läs handledningen här.

  • Lantmäteriet har också ett kartunderlag som visar Terrängskuggning. Den har tagits fram genom att en höjdmodell belysts med en simulerad belysningskälla. Den visar landformer på att bra sätt, men det går inte att alltid att utläsa vilka områden som har kraftig lutning. Den tänka ljuskällan i kartans nordvästra hörn gör att informationen inte alltid framträder. Se exempel i bild 1 (terrängskuggning) och bild 2 (terränglutning) där flera branta områden inte syns när ytan är belyst. Likaså kan vissa skuggade områden tolkas som mer branta är de är i verkligheten. 

 Planeringunderlag_Berg_Terrängskuggning_mini.PNG                       Planeringunderlag_Berg_Terränglutning_mini.PNG

Bild 1. Terrängskuggning                     Bild 2. Terränglutning

Kompletterade planeringsunderlag

Här finns ytterligare vägledning kopplat till block- och bergstabilitet.

Vägledning från Boverket

Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning avseende naturolyckor. Den syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande risken för översvämning, ras, skred och erosion. I vägledningen finns bland annat information om blocknedfall och bergras:

Säkra bergslänter (SGI)

I rapporten Säkra bergslänter (PDF, 4,21 MB) kan du få mer kunskap kring de ras i berg som inträffar kontinuerligt i Sverige.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-06-26
Hjälpte informationen dig?