Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Roller och ansvar

Planering och byggande är ofta en lång och komplicerad process där många aktörer är inblandade. Vår uppgift är att stötta samhället med expertstöd och ta fram ny kunskap inom det geotekniska området. Här beskriver vi vår roll och även vilket ansvar som byggherrar, oberoende granskare och geotekniskt sakkunniga har i byggprocessen.

SGI:s roll

Vi stöttar med expertkunskap och rådgivning till länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter, konsulter, byggföretag, allmänheten och samhället i övrigt i frågor om effektivt markbyggande.

  • I planeringsskedet ger vi stöd till länsstyrelser genom att granska geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Det gör vi via vårt stöd till myndigheter. Vi kan även hjälpa andra aktörer i planeringsskedet, till exempel genom att välja lämpliga områden för bebyggelse eller lämplig placering av bebyggelsen inom ett område.
  • I projekteringsskedet: Mot avgift kan vi vara ett beställarstöd i processen att granska handlingar och handla upp konsulter eller entreprenörer. Vi kan även föra in forskningsresultat och bidra till nya tekniska lösningar. Det gör vi inom vår rådgivning för effektivare markbyggande.
  • Under produktionsskedet: Mot avgift kan vi ge råd om en effektivare hantering av tillgängliga materialresurser. Utöver det kan vi föreslå och följa upp nya tekniska lösningar i samband med utförandet av nya konstruktioner. Se vår rådgivning.

Byggherrens ansvar

Byggherrens ansvar för att kontrollera genomförandet av ett byggprojekt finns reglerat i plan- och bygglagen (PBL Kap 10). Där föreskrivs att kontrollansvariga har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften.

GK3-granskare

I det europeiska regelverket Eurokod, som tillämpas i Sverige, sägs att en oberoende granskare ska tillsättas vid byggprojekt i kategori GK3. De kategorier som finns kallas Geoteknisk kategori GK1, GK2 och GK3, där GK1 är den enklaste och GK3 är den mest komplexa. De olika kategorierna innebär olika krav på projektering, dimensionering och kontroll.

En GK3-granskares uppgift är att: 

  • Säkerställa att tredje mans intressen beaktas
  • Säkerställa att omgivande miljö inte påverkas
  • Analysera risker/och identifiera kritiska moment under genomförandefasen
  • Säkerställa att projektörens intentioner framgår av arbetshandlingarna
  • Kontrollera att såväl proaktiva som reaktiva åtgärder utförs i erforderlig omfattning.

Här finns mer information om oberoende granskare när man utför byggprojekt.

Geoteknisk sakkunnig

För en effektiv kontroll, särskilt i geotekniskt känsliga områden, är det också viktigt att en geotekniskt sakkunnig finns på plats och övervakar arbetet och ser till att detta utförs på rätt sätt och med den försiktighet som krävs. Det gäller att fortlöpande kontrollera säkerheten och att markrörelser, grundvattennivåer, portryck och andra parametrar håller sig inom uppsatta gränsvärden.

Inom vår rådgivning erbjuder vi expertstöd med granskning och uppföljning av geokonstruktioner.

Mer information
I handlingsplanen för ett effektivare markbyggande (PDF, Okänd storlek) beskriver vi hur vi samverkar med olika aktörer och deras roll för ett effektivare markbyggande. 
Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig?