Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Om vägledningen och kartvisningstjänsten

Vägledningen är uppbyggd i flera olika sidor som stegvis förklarar skredriskkarteringen och hur den är tänkt att användas. Det finns länkar till fördjupad information för dig som vill läsa mer.

Skredriskanalysen utmed de karterade vattendragen ger en samlad översiktlig bild av risken för skred i dagens klimat och för framtidens klimat med år 2100 som målbild. Du kan utläsa skredrisken för bebyggda områden såväl som ännu ej bebyggd mark och för områden med samhällsviktig infrastruktur.

Resultatet av skredriskanalysen redovisas i kartor med tillhörande information i SGI:s rapportserier. Resultatkartor finns framtagna som visar sannolikheten för skred, konsekvensen av skred samt en skredriskkarta där de andra två kartorna har lagts ihop till en samlad bild över skredrisken för karterade områden.

Allmänt om kartorna

Skredriskkarteringens resultat visas i tre olika kartor:

  • Sannolikhet för skred
  • Konsekvenser av skred
  • Skredriskkartan (kombination av sannolikhet och konsekvens)

I kartorna visas också hur klimatförändringen påverkar sannolikheten för skred, och därmed skredrisken. Kartorna är heltäckande längs den karterade sträckan. Känslighet för klimatpåverkan visas som en linje eller ett raster utmed vattendraget. 

Skredrisk definieras här som en kombination av sannolikheten för ett skred och konsekvenserna av skredet. Framtagna sannolikheter för skred och tillhörande konsekvenser kombineras i en riskmatris. Skredrisken klassas sedan i tre nivåer; hög, medelhög samt låg skredrisk, med motsvarande färger röd, orange respektive gul på skredriskkartorna. Se bild nedan.

Kartläggningen representerar en översiktlig nivå vad gäller sannolikhet och konsekvens, där en kvalitativ värdering av konsekvenserna är utförd och därmed en kvalitativ bedömning av skredriskerna.

Så fungerar kartvisaren

Resultaten i form av skredrisknivå, sannolikhets- och konskevensklasser finns tillgängliga i en kartvisningstjänst som är öppen för alla användare.

I kartvisaren visas även utvalda underlagsdata som kan användas tillsammans med utredningens resultat för att få kompletterande information om området. Underlagsdata som framställts av andra än SGI visas länkade från den organisation som tagit fram informationen.

Instruktionsfilm som visar hur du använder kartvisaren

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2021-11-30
Hjälpte informationen dig?