Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Granskning av detalj- och översiktsplaner. Foto: SGI

Detaljplan

I vår granskning av detaljplaner kontrollerar vi att stabilitetsförhållandena och eventuella behov av åtgärder har klarlagts i tillräcklig omfattning. Granskningen görs bland annat med utgångspunkt i Plan- och bygglagen och med stöd av geotekniska europastandarder, Eurokod.

Vid detaljplaneläggning är det plan- och bygglagen (PBL) som styr de krav som ställs på en detaljplan. PBL föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, PBL 2kap 2§. Detta innebär att mark som tas i anspråk ska från allmän synpunkt, det vill säga med hänsyn till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion, vara lämplig för ändamålet.

En central del av SGI:s stöd i planprocessen är en granskning av stabilitetsförhållanden och en kontroll av att eventuella behov av åtgärder har klarlagts i tillräcklig omfattning. Granskningen görs bland annat med stöd av de rekommendationer som ges i IEG (Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik) Rapport 4:2010 "Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar" (komplement till Skredkommissionens Rapport 3:95) eller IEG Rapport 6:2008, rev 1 " Slänter och bankar". Eurokod är ett europeiskt regelverk som gäller för byggande. I Sverige har ett antal tillämpningsdokument arbetats fram för att anpassa dessa regelverk till svenska förhållanden. Däribland de som styr tillvägagångssättet vid markbyggande (geotekniska konstruktioner).

Förutsättningar

Följande förutsättningar behöver klarläggas i planskedet:

 • Markförhållanden och geotekniska säkerhetsfrågor
 • Bergslänters stabilitet och risk för blocknedfall
 • Behovet av säkerhetshöjande åtgärder
 • Behovet av restriktioner

Redovisning av säkerhetsfrågor

Dessutom behöver nedanstående säkerhetsfrågor redovisas:

 • Erosionsförhållanden och eventuella behov av erosionsskyddande åtgärder
 • Åtgärder mot översvämningsrisker, särskilt med hänsyn till klimatförändringen, och geotekniska konsekvenser av dessa

I samband med detaljplaneläggning krävs det ofta åtgärder eller restriktioner för att marken ska anses lämplig, till exempel

 • Marknivåer och släntlutningar
 • Maximal markbelastning
 • Förstärkningsåtgärder
 • Erosionsskydd och omgrävning av vattendrag
 • Bergrensning och borttagning av block
 • Utbyggnadsordning

Det är viktigt att åtgärder och restriktioner som är nödvändiga för den geotekniska säkerheten säkerställs i planen. Vi värderar inte den juridiska riktigheten i säkerställandet till exempel om en planbestämmelse har stöd i PBL, eller andra former av säkerställande av restriktioner och åtgärder för att marken ska bli lämplig. Granskningen begränsas till om restriktionen/åtgärden är från geoteknisk synpunkt nödvändig och lämplig, det vill säga löser den geotekniska säkerheten på ett godtagbart sätt.

Ny planläggning medför att hela planområdet behöver värderas, det vill säga även redan exploaterade delar. Detta är viktigt eftersom det inte är säkert att redan exploaterade delar har prövats enligt dagens krav.

Vi värderar inte lämpliga nivåer för skydd mot översvämning. Mot bakgrund av att skyddsåtgärder, exempelvis marknivåhöjningar och skyddsvallar, ofta försämrar stabiliteten är det dock angeläget att nivåer klarläggs och regleras i planskedet.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?