Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Liten röd stuga på toppen av en klippa. Foto: Mikael Svensson/Scandinav bildbyrå

Temakurs om klimatanpassning

– att säkra ett hållbart markbyggande

Kursen ger grundläggande kunskaper om klimatförändringens förväntade effekter på markens egenskaper. Kursen är till stor nytta inför arbeten med att ta fram översiktsplaner och strategier/handlingsplaner för klimatanpassning och hållbar markplanering. Den ger också värdefull kunskap i det dagliga arbetet för att hantera överväganden och beslut som berör markbyggande.

Kursinnehåll

Kursen belyser hur geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat kan behandlas i den kommunala verksamheten och i den fysiska planeringen, till exempel vid planering av ny eller befintlig bebyggelse, för områden med föroreningar, samt för områden med risk för ras, skred och erosion. Den behandlar också olika planeringsunderlag och ger exempel på klimatanpassningsåtgärder för hållbart markbyggande.

Kursen ger:

  • Introduktion till Sveriges klimatanpassningsarbete, vad hållbart markbyggande i ett förändrat klimat innebär, vilka vägledande ramverk och strategier som finns nationellt, inom EU och internationellt.
  • Grundläggande kunskap om geoteknik och jordens egenskaper, hur markens egenskaper påverkas av klimatförändringar som översvämningar, skyfall och ändrade grundvattennivåer, samt genomgång av faktorer som påverkar risken för sättningar, ras, skred och erosion.
  • Översikt över olika metoder för grundläggning och jordförstärkning.
  • Beskrivning av hur geotekniska säkerhetsrisker kan hanteras i planering och byggande.
  • Beskrivning av hur klimatförändringarna påverkar föroreningsspridning från förorenad mark och sediment.
  • Allmän kunskap om erosion, effekter av klimatförändring och lösningar för att hantera erosionsproblem.
  • Exempel på klimatanpassningsåtgärder och vad som kan göras för att säkra ett långsiktigt och hållbart markbyggande och planering i kommun eller län.
  • Översikt över verktyg och dataunderlag som berör marken och klimatanpassning och som kan användas vid planering och byggande.

Vi kommer att ha tid för frågor och att diskutera konkreta exempel där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter. Alla är välkomna att i förväg skicka in verkliga fall från sin egen verksamhet.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till kommuner och länsstyrelser, till exempel strateger, miljö- och klimatsamordnare, miljöhandläggare, personer som arbetar med fysisk planering. Den vänder sig även till tjänstemän vid andra myndigheter och andra intresserade aktörer som vill öka sin kunskap om hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.

Förkunskaper

Kursen går inte igenom orsaken till klimatförändringar och beskrivning av olika klimatscenarier. Grundläggande kunskaper om klimatförändringen är bra att ha men inte nödvändigt för att delta i kursen. Inga grundkunskaper i geoteknik eller markegenskaper behövs.

Föreläsare

Kerstin Konitzer är strateg på SGI med lång erfarenhet av att arbeta med klimatfrågor från lokal till internationell nivå bl.a. från länsstyrelsen och SMHI.

Samir Ezziyani är geotekniker och arbetar sedan 2007 på SGI med fokus på stabilitetsförhållanden i bebyggda områden och skredrisker.

Gunnel Göransson är forskare och arbetar på SGI sedan 1998 med bl.a. transport och spridning av föroreningar, erosion och klimatanpassningsåtgärder.

Anette Björlin är strateg på SGI med inriktning på fysisk planering och planeringsunderlag och har mångårig erfarenhet från arbete med vattenförvaltning och klimatanpassning från bl.a. länsstyrelsen och WWF.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-09-06
Hjälpte informationen dig?